Algemene voorwaarden


 

     Algemeen AHA! COACHING is opgericht door Annelies Hoefman-Smits, en is gevestigd in Boxmeer. De sessies zullen meestal plaatsvinden in de keuken van Bilderbeekstraat 40 5831 CX Boxmeer. In overleg op locatie of in een natuurgebied bij Boxmeer. KVK nummer: 66495237

 

     Verhindering Individuele coaching sessies kunnen telefonisch worden geannuleerd indien noodzakelijk. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. In geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare kan Annelies de afspraak annuleren/verzetten.

 

     Tarieven Geldende tarieven zijn beschikbaar op de site van aha! coaching. AHA! Coaching heeft een btw vrijstelling. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd op deze site. Tarief is inclusief voorbereidingstijd en eventueel kort contact met school. Tussentijds kort overleg met de ouder/verzorger, telefonisch, via WhatsApp of per mail, is ook inbegrepen. Mocht er meer tijd nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt tegen het daarvoor geldende tarief.

 

     Betalingsvoorwaarden Factuur s.v.p. betalen binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL95RBRB0918299942 t.n.v. Annelies Hoefman-Smits, ovv naam en factuurnummer. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een nieuwe afspraak, of het traject, niet van start gaan.  Tot openstaande facturen voldaan zijn, mits anders overeengekomen.

 

     Aansprakelijkheid In het geval van gecombineerde lichamelijke en psychische klachten, dient u eerst contact op te nemen met uw huisarts alvorens gestart kan worden met een coachingstraject. AHA! COACHING sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Annelies Hoefman-Smits.

 

     Toestemming beide ouders AHA! COACHING is verplicht zich te houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders een handtekening gevraagd op het intakeformulier. De opdracht gevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coaching van 1 van beide ouders is sowieso een mogelijkheid.

 

     Vertrouwelijkheid Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de (ouders van de) coachee kan besloten worden om derden in te lichten. Bij de coaching speelt terugkoppeling naar de ouders een grote rol. We doen het samen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wens van het kind. De inhoud van de gesprekken worden uitsluitend gedeeld met ouders/derden indien het kind daar toestemming voor geeft. Vaak zijn ouders tijdens de sessie aanwezig, of sluiten het laatste kwartier aan. In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt en/of voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. AHA! COACHING is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

     Brengen en halen Er is weinig parkeergelegenheid bij AHA! COACHING. De fiets mag op het tuinpad geparkeerd worden. Auto mag voor het pand of in de Irenestraat. Er is geen wachtruimte bij de praktijk. Als een ouder niet aanwezig is bij de sessie, spreken we samen af of een kind alleen komt/naar huis mag. Ouders zijn hiervoor verantwoordelijk.  Vaak zijn ouders ook het laatste kwartier aanwezig, zodat ze op de hoogte zijn wat we gedaan hebben in de sessie en eventueel weten wat er thuis gedaan moet worden.

 

     Bereikbaarheid De ouder/verzorger dient tijdens de sessies telefonisch bereikbaar te zijn.

 

     Inzet De coaching is het meest effectief als ouders zich ook inzetten. Dat betekent dat er thuis af en toe geoefend zal worden. Per kind, per situatie, per hulpvraag, per keer zal dit anders zijn. Samen spreken we af wat haalbaar is.

 

     Verslaglegging en archivering AHA! COACHING is niet wettelijk verplicht om de consulten in zijn geheel vast te leggen. Annelies zal daarentegen wel voor, tijdens en na de sessie enkele dingen noteren om de begeleiding goed te kunnen uitoefenen. Het dossier met aantekeningen wordt in eigen administratie gearchiveerd en zal in een afgesloten kast bewaard worden i.v.m. privacy.

 

     Eigen verantwoordelijkheid De cliënt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen. Coachsessies kunnen niet beschouwd worden als, of ter vervanging van, medische en/of psychiatrische consulten en/of behandelingen. AHA! COACHING is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan.

 

  

AHA! COACHING  

Bilderbeekstraat 40 

5831 CX Boxmeer 

0613999163

 

www.aha-coaching.nl